ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОТРИМАННЯМ САНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Головного управління

Держпродспоживслужби

в Харківській області

від 18.08.2017 № 908

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОТРИМАННЯМ САНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

 1. Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства (далі – Управління) є самостійним структурним підрозділом Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 1. Управління створюється відповідно до структури Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, затвердженої Головою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України та забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

До складу Управління входять відділ організації розслідування спалахів та санітарно-епідеміологічного нагляду, відділ безпеки середовища життєдіяльності та відділ охорони території.

 1. Управління підпорядковується начальнику Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області та його заступникам.
 1. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та  постановами Верховної Ради, прийнятими відповідно до Конституції  та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства  України,  Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,  дорученнями Міністра аграрної політики та продовольства України, його першого заступника та заступників, наказами Держпродспоживслужби, дорученнями Голови Держпродспоживслужби та його заступників, актами Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної ради, наказами Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, дорученнями начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області та його заступників, а також цим Положенням.
 1. Основним завданням Управління є реалізація повноважень Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області у сфері державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства в межах, визначених цим Положенням.
 1. Управління виконує такі завдання:

1) Реалізує державну політику в сфері санітарного законодавства, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення.

2). Здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд (контроль) за :

дотриманням санітарного законодавства;

біологічними продуктами, патологічним матеріалом;

додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва, транспортування, зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів, за вмістом залишкової кількості пестицидів і агрохімікатів у імпортованих лікарських травах, водних об’єктах, воді, що використовується для господарсько-питного постачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку та з лікувальною метою, лікувальних грязях, ґрунтах, на землях населених пунктів, оздоровчого та рекреаційного призначення;

дотриманням показників вмісту шкідливих для здоров’я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових виробах, які реалізуються на території України.

3) Забезпечує та здійснює  проведення профілактичних і протиепідемічних заходів щодо охорони в межах компетенції території України від проникнення хвороб людей, здійснює державний санітарно-епідеміологічний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України.

4) Здійснює в межах компетенції контроль за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення.

5) Організовує проведення відповідних досліджень (випробувань) для цілей державного контролю.

6) Подає в установленому порядку пропозиції щодо обмеження або заборони в’їзду на територію України її громадян, іноземців та осіб без громадянства, експорту, імпорту, транзиту вантажів і товарів з держав або регіонів у зв’язку з неблагополучною  епідемічною ситуацією на їх території.

7) Забезпечує проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

8) Здійснює у межах компетенції контроль за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей.

9) Розробляє та здійснює санітарні заходи, що стосуються обмеженого (визначеного) кола осіб чи випадків, передбачених законодавством, зокрема щодо обмеження, заборони, тимчасового припинення діяльності, вживання відповідно до закону інших заходів реагування, у тому числі обмеження або заборони ввезення (пересилання) на митну територію України, перевезення через митну територію України (транзит) біологічних продуктів, патологічного матеріалу.

10) Бере участь у реалізації науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, впровадженні у виробництво науково-технічних досягнень та передового досвіду з питань профілактики захворювань людини, а також факторів середовища життєдіяльності людини, реалізації державної політики в інших визначених сферах.

11) Бере участь у розробленні санітарних, протиепідемічних (профілактичних) заходів, вимог щодо окремих показників якості харчових продуктів, кормів, технічних регламентів та стандартів.

12) Бере участь у визначенні факторів, що можуть мати шкідливий вплив на здоров’я людини, у проведенні оцінки ризику та встановленні ступеня створюваного ними ризику.

13) Бере участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення і поширення інфекційних хвороб, у тому числі через харчові продукти, групових та індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень, випадків порушення норм радіаційної безпеки, санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих випромінювань, та вживає заходів щодо їх усунення відповідно до законодавства.

14) Здійснює відповідно до законодавства моніторинг причин і кількості звернень фізичних та юридичних осіб щодо дотримання санітарного законодавства та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею) та впливу небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини.

15) Бере участь та проводить заходи, спрямовані на підвищення рівня гігієнічних знань працівників, в т.ч., тих, які підлягають обов’язковим медичним оглядам, а також тих, які зазнають у виробництві, сфері послуг, інших галузях ризику дії небезпечних факторів.

 1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) Розглядає документи та готує матеріали щодо надання  адміністративних послуг відповідно до закону.

2) Готує документи для вжиття у межах повноважень, передбачених законом, заходів щодо усунення порушень вимог закону і притягнення винних у таких порушеннях осіб до відповідальності згідно з законом.

3) У межах повноважень, передбачених законом, складає протоколи та готує матеріали щодо розгляду справ про порушення санітарного законодавства.

4) Проводить перевірки характеристик продукції, організовує відбір зразків для цілей державного нагляду  та забезпечує проведення експертизи (випробування).

5) Організовує проведення в лабораторіях досліджень ( випробувань) для державного контролю.

6) Готує матеріали перевірок для направлення до правоохоронних органів для вирішення питань про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, у діях яких містяться ознаки кримінального правопорушення.

7) У передбачених законом випадках готує документи для прийняття рішення про знищення продукції або інше рішення щодо подальшого поводження з нею.

8)  Готує пропозиції щодо вдосконалення форм державної статистичної звітності.

9) Бере участь у  розробці, виконанні та/або організації виконання загальнодержавних програм та/або планів у галузі небезпечних факторів.

10) Бере участь у реалізації науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, впровадженні у виробництво науково-технічних досягнень та передового досвіду у сфері санітарного законодавства.

11) Бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державного замовлення на підготовку кадрів у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

12) Готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до його компетенції.

13)  Готує документи щодо обмеження, заборони або припинення відповідно до вимог нормативно-правових актів України господарської діяльності юридичних та фізичних осіб, звернення у порядку та строки, встановлені законом, до суду.

14) Бере участь у проведенні науково-дослідних робіт у сфері санітарного законодавства.

15) Здійснює інші повноваження, визначені законами України.

 1. З  метою організації своєї діяльності Управління:

1) Здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції.

2) Веде та користується реєстрами (базами даних) відповідно до закону.

3) Здійснює розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції.

4) Надає для подання до Держпродспоживслужби пропозиції щодо заохочення та нагородження державними нагородами працівників Управління, міських і районних  структурних підрозділів.

5) Забезпечує у межах своєї компетенції дотримання державної таємниці.

6) Бере участь у забезпеченні доступу до публічної інформації, що перебуває у  володінні Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

7) Здійснює заходи щодо забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

8) Забезпечує  ведення діловодства та роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів відповідно до інструкції з діловодства Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

9) Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд  Держпродспоживслужби.

10) В межах повноважень здійснює контроль та координацію діяльності начальників міських і районних підрозділів, здійснення організаційного забезпечення та контролю їх діяльності.

 1. Управління має право:

1) Надавати пропозиції керівництву Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області щодо залучення до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців (за їх згодою), спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства (за їх згодою).

2) Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.

3)  За погодженням з  керівництвом Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області скликати наради, надавати пропозиції щодо утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених завдань.

4) Користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

5) Організовувати відбір зразків харчових продуктів,  патологічного матеріалу,  біологічних продуктів,  інших об’єктів державного санітарно-епідеміологічного контролю та нагляду, а також відповідно до компетенції інших об’єктів регулювання.

6) Проводити дослідження у відповідній сфері, що належить до компетенції Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області .

7) Здійснювати заходи державного нагляду (контролю) відповідно до закону.

8) Вимагати відповідно до закону від суб’єктів господарювання усунення виявлених порушень.

9) Вживати у межах повноважень, передбачених законом, заходів до усунення порушень вимог закону і притягнення винних у таких порушеннях осіб до відповідальності відповідно до закону.

10) Надавати  керівництву пропозиції щодо залучення в установленому порядку незалежних експертів і спеціалізовані організації для проведення перевірок та підготовки висновків з питань, що належать до компетенції Управління.

11) Фіксувати процес здійснення планового (позапланового) заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо-та відеотехніки.

12) Складати в установлених законом випадках протоколи про адміністративні порушення, розглядати відповідно до закону справи про адміністративні порушення і приймати рішення про накладення штрафів та готувати документи щодо застосування інших санкцій, передбачених законом.

 1. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності.
 1. Управління в межах своїх повноважень готує проекти наказів організаційно-розпорядчого характеру, здійснює службове листування відповідно до інструкції з діловодства Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду начальником Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області за погодженням з Головою Держпродспоживслужби України та звільняється з посади начальником Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області відповідно до Закону України «Про державну службу».

На посаду начальника Управління призначається особа, яка має вищу медичну освіту  за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною мовою.

Начальник Управління має одного заступника – начальника відділу безпеки середовища життєдіяльності, який призначається та звільняється з посади начальником Головного управління Держпродспоживслужби в  Харківській області відповідно до Закону України «Про державну службу».

 1. Працівники Управління, на яких покладено виконання функцій нагляду, є за посадами державними інспекторами.
 1. Начальник Управління:

1) Здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності.

2) Організовує та забезпечує виконання Управлінням Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, доручень Міністра аграрної політики та продовольства України, його першого заступника та заступників, наказів Держпродспоживслужби, доручень Голови Держпродспоживслужби та його заступників, наказів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, доручень начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області та його заступників.

3) Готує начальнику  Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області пропозиції щодо пріоритетів роботи і шляхів виконання покладених на Управління завдань, подає на затвердження плани роботи Управління.

4) Звітує перед начальником  Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області щодо виконання покладених на Управління  завдань та планів роботи.

5) Надає пропозиції щодо добору кадрів до Управління,  підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Управління.

6)  Надає подання про присвоєння достроково рангів  державним службовцям Управління, надає пропозиції щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Управління.

7) Готує та подає на затвердження положення про Управління, відділи, що входять до складу Управління, посадові інструкції працівників.

8) За дорученням начальника Головного управління (його заступників) бере участь у роботі дорадчих органів Харківської обласної державної адміністрації, інших державних органів та органів місцевого самоврядування.

9) Підписує службові листи, довідки, доповідні записки та ін. документи відповідно до інструкції з діловодства Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

10) Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 1. Чисельність працівників Управління, кількість структурних підрозділів визначаються відповідно до структури Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, затвердженої  Головою Держпродспоживслужби за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України.
 1. За невиконання завдань і функцій, передбачених цим положенням, посадовими інструкціями, керівник і працівники Управління несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством.
 1. Управління забезпечується майном у порядку, встановленому законодавством.
 1. Управління реорганізується, ліквідується у порядку, встановленому законодавством.