ПОЛОЖЕННЯ про сектор контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління Держпродспоживслужби  у Харківській області

від 26.05.2016 року № 34.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Сектор контролю за регульованими цінами (далі – Сектор) є самостійним структурним підрозділом Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області (далі – Управління).

1.2. Сектор створюється відповідно до структури Управління затвердженої Головою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі – Держпродспоживслужба) за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України та забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

1.3. Сектор підпорядковується начальнику Управління та його заступникам.

1.4. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією та законами України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та актами законодавства, Положенням про Держпродспоживслужбу, актами Харківської обласної державної адміністрації, рішеннями Харківської обласної ради, Наказами начальника Управління, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються повноважень сектору.

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЕКТОРУ

2.1. Завданнями Сектору є:

  • організація роботи та здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін (тарифів) на продовольчі товари, житлово-комунальні послуги, продукцію монопольних утворень, у сфері послуг та на фармацевтичному ринку;
  • здійснення державного нагляду (контролю) за достовірністю інформації, зазначеної у документах про формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;
  • надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання обов’язкових до виконання приписів про усунення порушень вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;
  • внесення керівництву Управління пропозицій щодо вдосконалення державної політики з контролю за цінами в Харківській області.

2.2. Функції Сектору

Сектор відповідно до покладених на нього завдань: 

  • організовує роботу та здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін (тарифів) на продовольчі товари, житлово-комунальні послуги, продукцію монопольних утворень, у сфері послуг та на фармацевтичному ринку;
  • організовує роботу та надає органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання обов’язкові до виконання приписи про усунення порушень вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін (тарифів);
  • контролює зарахування до бюджету сум адміністративних та адміністративно-господарських стягнень, що були накладені на суб’єктів господарювання за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;
  • вносить на розгляд начальнику Управління пропозиції щодо:

— вдосконалення методів здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

— надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання обов’язкових до виконання приписів про усунення порушень вимог щодо формування,  встановлення та застосування державних регульованих цін (тарифів);

— застосування адміністративних, адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін (тарифів);

— взаємодіє у межах компетенції  з місцевими органами виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Сектору;

— сприяє органам місцевого самоврядування у здійсненні ними повноважень щодо встановлення цін (тарифів) на товари і послуги та здійснення контролю за дотриманням цін і тарифів на ці товари і послуги;

— бере участь у підготовці планів роботи Управління та нарад-семінарів з питань поліпшення організації контролю за дотриманням суб’єктами підприємництва порядку ціноутворення;

— розглядає звернення громадян з питань, що належать до його компетенції.

3. ПРАВА СЕКТОРУ

 3.1. Сектор для виконання покладених на нього завдань має право в установленому законом порядку:

проводити у суб’єктів господарювання в установленому порядку планові та позапланові заходи:

достовірності зазначеної у документах інформації про формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій, показників реєстраторів розрахункових операцій та інших документів незалежно від способу подання інформації, пов’язаних з формуванням, встановленням та застосуванням державних регульованих цін;

наявності виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, а також документів, що посвідчують особу, в посадових осіб;

одержувати відповідно до законодавства у письмовій формі пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час проведення перевірки;

одержувати безоплатно від суб’єктів господарювання, що перевіряються, копії документів та інші відомості, необхідні для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, документів, що можуть підтверджувати їх порушення, платіжних доручень, квитанцій, що підтверджують факт перерахування до бюджету коштів у разі застосування адміністративно-господарських санкцій, а також довідки, підготовлені суб’єктами господарювання на їх вимогу;

робити запити та одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в повному обсязі інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на них функцій;

готувати пропозиції керівництву Управління щодо прийняття рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

складати протоколи про адміністративні правопорушення, брати участь у розгляді справ про адміністративні, адміністративно-господарські правопорушення;

надавати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

проводити наради з питань, що належать до компетенції Сектору, залучати до участі в них спеціалістів інших структурних підрозділів Управління, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, за згодою їх керівників;

брати участь у нарадах, конференціях та семінарах, які проводяться в Управлінні, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, організаціях та установах з питань, що належать до компетенції Сектору;

отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Управління та Держпродспоживслужби документи, матеріали та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на Сектор завдань;

користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів та органів місцевого самоврядування, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;

4. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНИЦТВО СЕКТОРУ

4.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Управління за погодженням з Головою Держпродспоживслужби;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні завідувач Сектору має двох головних державних інспекторів;

в разі тимчасової відсутності завідувача Сектору його обов’язки покладаються на головного державного інспектора;

4.2. Сектор підпорядковується безпосередньо керівництву Управління, відповідно до розподілу обов’язків між Начальником та його заступником.

Завідувач Сектору очолює Сектор та здійснює керівництво його діяльністю;

розподіляє обов’язки та доручення між працівниками Сектору, координує їх роботу та здійснює контроль за їх діяльністю;

вносить на розгляд керівництва Управління пропозиції щодо реалізації державної політики з контролю за цінами (тарифами) в Харківській області;

подає на затвердження начальника Управління плани роботи Сектору;

забезпечує виконання у встановлені терміни доручень керівництва Управління,  а також визначає ступінь відповідальності працівників Сектору за виконання доручень;

забезпечує взаємодію Сектору зі структурними підрозділами Управління;

звітує перед начальником Управління про виконання планів роботи Сектору та покладених на нього завдань;

забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці і контроль за її збереженням в Секторі;

представляє Сектор на нарадах керівництва, колегіях, семінарах з питань, що входять до його компетенції;

представляє за дорученням Начальника в установленому порядку Управління у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями в Україні і за її межами;

надає пропозиції керівництву Управління щодо проведення нарад з питань, що належать до компетенції Сектору;

виконує доручення керівництва Управління та Держпродспоживслужби, готує доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень, які стосуються роботи Сектору;

візує службову документацію в межах своєї компетенції та проекти всієї кореспонденції, що готується Сектором;

організовує роботу зі здійсненням державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність на території Харківської області, вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін (тарифів);

здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність на території Харківської області, вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін (тарифів) на продовольчі товари, житлово-комунальні послуги, продукцію монопольних утворень, у сфері послуг та на фармацевтичному ринку;

здійснює державний нагляд (контроль) за достовірністю інформації, зазначеної у документах про формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

надає органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання обов’язкові до виконання приписи про усунення порушень вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

робить запити та одержує від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в повному обсязі інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на них функцій;

готує пропозиції керівництву Управління щодо прийняття рішень про застосування адміністративних, адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін

готує пропозиції начальнику Управління щодо прийняття рішень щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності та заохочення працівників Сектору;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Робота Сектору проводиться згідно з планами роботи Сектору та Управління.

5.2. Робота Сектору здійснюється працівниками цього Сектору відповідно до посадових інструкцій.

5.3. У своїй діяльності працівники Сектору підпорядковуються завідувачу Сектору.

5.4. Доручення завідувача Сектору з питань діяльності Сектору обов’язкові для всіх його працівників.