ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЗА РЕГУЛЬОВАНИМИ ЦІНАМИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Головного управління

Держпродспоживслужби

в Харківській області

від 10.10.2018_  № 1828 _

 

 1. Відділ контролю за регульованими цінами (далі – Відділ) є самостійним структурним підрозділом Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області (далі – Головне управління).
 1. Відділ створюється відповідно до структури Головного управління затвердженої Головою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі – Держпродспоживслужба) за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України та забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.
 1. Відділ підпорядковується начальнику Головного управління та його заступникам.
 1. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та актами законодавства, Положенням про Держпродспоживслужбу, актами Харківської обласної державної адміністрації, рішеннями Харківської обласної ради, Наказами начальника Головного управління, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються повноважень Відділу.
 1. Основним завданням Відділу є реалізація повноважень Головного управління у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін в межах, визначених цим Положенням.
 1. Відділ виконує такі завдання:

1) організація роботи та здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін (тарифів) на продовольчі товари, житлово-комунальні послуги, продукцію монопольних утворень, у сфері послуг та на фармацевтичному ринку;

2) здійснення державного нагляду (контролю) за достовірністю інформації, зазначеної у документах про формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

3) надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання обов’язкових до виконання приписів про усунення порушень вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

4) приймає рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

 1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу та здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін (тарифів) на продовольчі товари, житлово-комунальні послуги, продукцію монопольних утворень, у сфері послуг та на фармацевтичному ринку;

2) готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції Відділу;

3) вживає в межах повноважень, передбачених законом, заходів щодо усунення порушень вимог закону і притягнення винних у таких порушеннях осіб до відповідальності згідно із законом, а саме:

організовує роботу та надає органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання  обов’язкові до виконання  приписи про усунення порушень вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін (тарифів);

контролює зарахування до бюджету сум адміністративних та адміністративно-господарчих стягнень, що були накладені на суб’єктів господарювання за порушення вимог щодо формування, становлення державних регульованих цін»;

4) вносить на розгляд начальнику Головного управління пропозиції щодо:

вдосконалення методів здійснення державного нагляду (контролю) за: дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін та державного спостереження у сфері ціноутворення;

надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання обов’язкових до виконання приписів про усунення порушень вимог щодо формування,  встановлення та застосування державних регульованих цін (тарифів);

5) сприяє органам місцевого самоврядування у здійсненні ними повноважень щодо встановлення цін (тарифів) на товари і послуги та здійснення контролю за дотриманням цін і тарифів на ці товари і послуги;

6) бере участь у підготовці планів роботи Управління та нарад-семінарів з питань поліпшення організації контролю за дотриманням суб’єктами підприємництва порядку ціноутворення;

7) в межах повноважень, передбачених законом, складає протоколи щодо застосування адміністративних, адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін (тарифів) та готує матеріали для застосування санкцій за порушення законодавства;

8) готувати для передачі  правоохоронним органам матеріали перевірок з питань, що належать  до компетенції Відділу.

 1. З метою організації своєї діяльності Відділ:

1) здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції;

2) веде та користується реєстрами (базами даних) відповідно до закону;

3) здійснює розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції;

4) надає для подання до Головного управління пропозиції щодо заохочення та нагородження державними нагородами працівників Відділу;

5) забезпечує у межах своєї компетенції дотримання державної таємниці;

6) бере участь у забезпеченні доступу до публічної інформації, що перебуває у  володінні Головного управління;

7) здійснює заходи щодо забезпечення у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

8) забезпечує  ведення діловодства та роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів відповідно до інструкції з діловодства Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області;

9) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подання їх на розгляд  Головного управління.

 1. Відділ має право:

1) Надавати пропозиції керівництву Головного управління щодо залучення до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців (за їх згодою), спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства (за їх згодою).

2) Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, зокрема:

достовірності зазначеної у документах інформації про формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій, показників реєстраторів розрахункових операцій та інших документів незалежно від способу подання інформації, пов’язаних з формуванням, встановленням та застосуванням державних регульованих цін;

наявності виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, а також документів, що посвідчують особу, в посадових осіб;

одержувати відповідно до законодавства у письмовій формі пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час проведення перевірки;

одержувати безоплатно від суб’єктів господарювання, що перевіряються, копії документів та інші відомості, необхідні для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, документів, що можуть підтверджувати їх порушення, платіжних доручень, квитанцій, що підтверджують факт перерахування до бюджету коштів у разі застосування адміністративно-господарських санкцій, а також довідки, підготовлені суб’єктами господарювання на їх вимогу.

3)  За погодженням з  керівництвом Головного управління скликати наради, надавати пропозиції щодо утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених завдань.

4) Користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

5) Здійснювати заходи державного нагляду (контролю) відповідно до закону.

6) Вимагати відповідно до закону від суб’єктів господарювання усунення виявлених порушень.

7) Вживати у межах повноважень, передбачених законом, заходів до усунення порушень вимог закону і притягнення винних у таких порушеннях осіб до відповідальності відповідно до закону.

8) Надавати  керівництву Головного управління пропозиції щодо залучення в установленому порядку незалежних експертів і спеціалізовані організації для проведення перевірок та підготовки висновків з питань, що належать до компетенції Відділу.

9) Фіксувати процес здійснення планового (позапланового) заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо-та відеотехніки.

10) Складати в установлених законом випадках протоколи про адміністративні порушення, розглядати відповідно до закону справи про адміністративні порушення і приймати рішення про накладення штрафів та готувати документи щодо застосування інших санкцій, передбачених законом.

11) Готувати для передачі  правоохоронним органам матеріали перевірок з питань, що належать  до компетенції Відділу.

 1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Головного управління, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності.
 1. Відділ в межах своїх повноважень готує проекти наказів організаційно-розпорядчого характеру, здійснює службове листування відповідно до інструкції з діловодства Головного управління.
 1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду начальником Головного управління за погодженням з Головою Держпродспоживслужби України та звільняється з посади начальником Головного управління відповідно до Закону України «Про державну службу».

На посаду начальника Відділу призначається особа, яка має вищу освіту  за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи  на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіє державною мовою.

В разі тимчасової відсутності начальника Відділу його обов’язки покладаються на головного спеціаліста відділу за наказом начальника Головного управління.

 1. У своєму безпосередньому підпорядкуванні начальник Відділу має п’ятьох головних спеціалістів, які за посадами є державними інспекторами.
 1. Начальник Відділу:

1) Здійснює керівництво діяльністю Відділом, несе персональну відповідальність  за організацію та результати його діяльності.

2) Організовує та забезпечує виконання Відділом Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, доручень Міністра аграрної політики та продовольства України, його першого заступника та заступників, наказів Держпродспоживслужби, доручень Голови Держпродспоживслужби та його заступників, наказів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, доручень начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області та його заступників.

3) Готує начальнику  Головного управління пропозиції щодо пріоритетів роботи  і шляхів виконання покладених на Відділ завдань, подає на затвердження плани роботи Відділу.

4) Звітує перед начальником Головного управління щодо виконання покладених на Відділ  завдань та планів роботи.

5) Представляє Відділ  на нарадах керівництва, колегіях, семінарах з питань, що входять до його компетенції.

6) Представляє за дорученням начальника в установленому порядку Головне управління у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності в Україні і за її межами.

7) Надає пропозиції керівництву Головного управління щодо проведення нарад з питань, що належать до компетенції Відділу.

8) Візує службову документацію в межах своєї компетенції та проекти всієї кореспонденції, що готується Відділом.

9) Організовує роботу та бере участь щодо здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність на території Харківської області, вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін (тарифів) на продовольчі товари, житлово-комунальні послуги, продукцію монопольних утворень, у сфері послуг та на фармацевтичному ринку.

10) Здійснює державний нагляд (контроль) за достовірністю інформації, зазначеної  у документах про формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

11) Надає органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання обов’язкові до виконання приписи про усунення порушень вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

12) Надає пропозиції щодо добору кадрів до Відділу,  підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Відділу.

13) Надає подання про присвоєння достроково рангів  державним службовцям Відділу, надає пропозиції щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Відділу.

14) Готує та подає на затвердження положення про Відділ, посадові інструкції працівників.

15) Забезпечує дотримання працівниками Головного управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

16) Підписує службові листи, довідки, доповідні записки та ін. документи відповідно  до інструкції з діловодства Головного управління.

17) Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

 1. Чисельність працівників Відділу визначається відповідно до структури Головного управління, затвердженої Головою Держпродспоживслужби за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України.
 1. За невиконання завдань і функцій, передбачених цим положенням, посадовими інструкціями, керівник і працівники Відділу несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством.
 1. Відділ забезпечується майном у порядку, встановленому законодавством.
 1. Відділ реорганізується, ліквідується у порядку, встановленому законодавством.